Lista aktualności Lista aktualności

Leśne Gospodarstwa Węglowe

Celem projektu jest wykazanie roli lasów w łagodzeniu skutków zmian klimatycznych poprzez zwiększenie pochłaniania dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych (m.in. podtlenku azotu, metanu) przez lasy, w efekcie dodatkowych działań wpływających korzystnie na bilans węgla w ekosystemie leśnym, przy założeniu, że w danych warunkach wykraczają one poza standardy zrównoważonej gospodarki leśnej w leśnictwie. Przyczyni się to do kompensowania wzrostu CO2 powodowanego rozwojem gospodarczym. Projekt pilotażowy Leśne Gospodarstwa Węglowe będzie realizowany do końca 2026 roku. Poza terenami leśnymi obejmie również torfowiska i obszary o wysokim stopniu uwilgotnienia, które są naturalnymi rezerwuarami CO₂, często w większym stopniu wpływającymi na bilans węgla niż ekosystemy leśne.


Integralną część projektu stanowią prace badawcze, których efektem będzie doskonalenie kanadyjskiego modelu CBM (Carbon Budget Model), bądź też stworzenie oryginalnego, polskiego modelu bilansu węgla w ekosystemach leśnych, służącego przewidywaniu zmian w czasie ilości zakumulowanego węgla we wszystkich warstwach lasu. Podstawą analiz
i modelowania zależności między masą zakumulowanego węgla a różnymi cechami wydzieleń drzewostanowych będą wyniki prac na powierzchniach próbnych, obejmujące prace pomiarowe oraz pobór materiału organicznego do badań laboratoryjnych.


Prace na powierzchni próbnej w drzewostanie sosnowym w Nadleśnictwie Drawno, związane z pomiarami i taksacją wykonali pracownicy Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Gorzowie Wlkp., którzy również nadzorowali merytorycznie prace zakładów usług leśnych (ZUL) związane z poborem materiału organicznego, przy współudziale pracowników nadleśnictwa.

Pobór materiału organicznego obejmował między innymi pobieranie prób: z warstwy podszytu i podrostu, z warstwy runa leśnego i ścioły, martwego drewna, gleby, pobieranie korzeni drobnych oraz pobieranie prób z warstwy drzew (pnia/strzały drzewa, gałęzi grubych (bez igieł) i gałęzi drobnych (uiglone/ulistnione), korzeni grubych i odwierty dordzeniowych)

Więcej na stronie CKPŚ oraz stronie Projektów rozwojowych Lasów Państwowych.


/tekst i  zdjęcia: Agnieszka Kokocka