Asset Publisher Asset Publisher

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) – konsultacje społeczne

Nadleśnictwo Drawno informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych identyfikacji Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (Hight Conservation Vaule Forestes).

Nadleśnictwo Drawno informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych identyfikacji Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (Hight Conservation Vaule Forestes), zgodnie ze standardami FSC, adaptowanymi do warunków Polski.
 
Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) 
 
w Polsce zostały opracowane przez Związek Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska" - plik do pobrania.
 
Kategorie lasów HCVF, które występują w Nadleśnictwie Drawno.:
 
HCVF 1. Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych
 
HCVF 1.1. Obszary chronione
 
HCVF 1.1. a Lasy w rezerwatach przyrody
 
HCVF 1.1.b Lasy w parkach krajobrazowych
 
HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków 
 
HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej (obszary Natura 2000 powyżej 10 tys. ha)
 
HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
 
HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalnie z punktu widzenia gospodarki leśnej
 
HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej
 
HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych
 
HCVF 4.1. Lasy wodochronne
 
HCVF 4.2. Lasy glebochronne
 
HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności
 
Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów HCVF w Nadleśnictwie Drawno przedstawia się następująco - plik do pobrania - tabela.
 
Rozmieszczenie graficzne lasów HCVF w Nadleśnictwie Drawno - poniżej pliki do pobrania:
 
 
 
 
 
Konsultacje społeczne i naukowe dotyczą wyłącznie tylko tych obszarów zakwalifikowanych, jako lasy HCVF, które nie pokrywają się z formami ochrony przyrody, ustanowionymi wcześniej przez właściwe organy ochrony przyrody (np.rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, strefy ochronne zwierząt, grzybów i roślin) oraz lasami ochronnymi uznanymi w trakcie rewizji planu urządzenia lasu.
 
Osobami do kontaktu w sprawie identyfikacji i kategoryzacji lasów HCVF są:
 
- z Nadleśnictwa Drawno - Adam Wasieczko tel. 957682041 wew. 334, e-mail: adam.wasieczko@szczecin.lasy.gov.pl,
 
- z RDLP w Szczecinie – Edyta Kowalczyk, tel. 914328773, e-mail:ochrona@szczecin.lasy.gov.pl. 
 
Uwagi i własne propozycje w ramach konsultacji prosimy przesyłać na adres siedziby nadleśnictwa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: drawno@szczecin.lasy.gov.pl, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia (plik do pobrania - formularz) w terminie do 11.02.2014r.